Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Tradersvergelijken B.V. bied via Software-as-a-Service ( SaaS) de webapplicatie Tradersvergelijken.app (Web App) aan. Dit betekent dat wij jou via het internet toegang bieden tot de Web App die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Web App van toepassing zijn.

Ons adres is Tijnmuiden 59, 1046 AK in Amsterdam, met KvK-nummer: 89063198. Onze website is tradersvergelijken.nl (Website).

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Web App, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Je kunt direct contact met ons opnemen via: tradersvergelijken.nl/contact/

1.

Algemeen

1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met jou sluiten.

1.2.

Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan jou toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op onze Website.

1.3.

Als een deel van deze voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

2.

Geen advies, wel informatie

2.1.

Met onze Web App kun jij je eigen beleggingsportfolio overzichtelijk managen. Onze Web App geeft algemene, numerieke informatie om jou inzicht te geven in je beleggingsportfolio. De informatie die wij hiervoor gebruiken is afkomstig uit verschillende marktbronnen en uit de gegevens jij hebt ingevuld op onze Web App. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die je invoert in de Web App.

2.2.

Tradersvergelijken is geen (persoonlijk) adviseur en geeft geen (persoonlijk) beleggingsadvies, financieel advies of enige andere vorm van advies over het kopen of verkopen van financiële producten. Dat willen we en kunnen we ook niet. Onze Web App en de door ons verstrekte informatie zijn niet bedoeld voor het nemen van beleggingsbeslissingen. Het houdt geen rekening met jouw persoonlijke omstandigheden. Evenmin vormt deze informatie een aanbeveling voor de passendheid van een investering of strategie voor jou als individuele belegger. Het is aan jouzelf wat je met de door ons verstrekte informatie doet. Tradersvergelijken raadt je aan over het nemen van beleggingsbeslissingen ook andere bronnen te raadplegen en/of je te laten adviseren door je eigen beleggingsadviseur.

2.3.

Tradersvergelijken koopt of verkoopt geen financiële producten op de beurs, niet voor eigen rekening en niet voor of namens derden. Omdat Tradersvergelijken algemene beleggingsinformatie verstrekt, geen beleggingsinstelling is en geen persoonlijk beleggingsadviseur is, staat zij niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en/of De Nederlandse Bank. Zij vinden dit ook niet nodig.

3.

Abonnementen en opzegging

3.1.

Voor het gebruik van onze Web App sluit je een overeenkomst met ons (Abonnement). De looptijd van het abonnement (Abonnementsperiode) wordt overeengekomen tijdens de aanmeldprocedure. Het Abonnement gaat in vanaf de datum zoals die is overeengekomen tijdens de aanmeldingsprocedure (Startdatum).

3.2.

Je mag het Abonnement binnen 14 dagen na afsluiting zonder opgave van reden ontbinden. Wanneer je binnen die 14 dagen een betaling aan ons hebt gedaan, zullen wij deze betaling terugstorten op het door jou aangegeven bankrekeningnummer.

3.3.

Indien je hebt gekozen voor een Abonnementsperiode van 1 jaar, is de looptijd van het Abonnement te berekenen vanaf de Startdatum. Na afloop van deze periode wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd, steeds voor de periode van 12 maanden.

3.4.

Je kunt jouw Abonnement opzeggen voor het einde van de Abonnementsperiode. Opzeggen gaat via je persoonlijke account op de pagina ‘abonnement’.

4.

Prijs

4.1.

De prijs is inclusief eventuele onkosten en btw.

4.2.

Wij mogen de prijzen en tarieven van onze abonnementen altijd aanpassen. De prijswijziging zal 14 dagen na de aankondiging daarvan ingaan.

4.3.

Wanneer je al een Abonnement bij ons hebt afgesloten worden de prijswijzigingen niet doorgevoerd tijdens de Abonnementsperiode. Tijdens de Abonnementsperiode blijf je de initiële overeengekomen prijs betalen. Bij (automatische) verlenging van jouw Abonnement gaat de prijswijziging in.

5.

Betaling en incassokosten

5.1.

Voor het gebruik van onze Web App moet je aan ons een geldig betaalmiddel verstrekken. Wij zullen maandelijks of jaarlijks rond de dag waarop jouw Abonnement is ingegaan het bedrag voor het gebruik van de Web App afschrijven via jouw betaalmiddel.

5.2.

Als je niet op tijd aan jouw betalingsverplichting voldoet, dan ben je automatisch in verzuim. Je persoonlijke account wordt op dat moment gedeactiveerd totdat je weer aan je betalingsverplichting voldoet.

6.

Gebruik van de Web App

6.1.

Als je gebruik wilt maken van onze Web App, moet je jezelf registreren op onze Website.

6.2.

Je mag alleen een persoonlijk account voor jouwzelf aanmaken. Je mag anderen geen toegang geven tot (een reservekopie van) de Web App.

6.3.

Je moet jouw accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. Je bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord. Je bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als je tijdig bij ons hebt gemeld dat een ander het wachtwoord van een persoonlijk account kent.

6.4.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van jouw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem- vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Web App.

6.5.

Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met een of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

7.

Beschikbaarheid en onderhoud van de Web App

7.1.

Wij zullen ervoor zorgen dat je de Web App kunt gebruiken gedurende de tijd dat jij een Abonnement bij ons hebt. Wij zullen ons inspannen om de Web App 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Web App.

7.2.

Wij houden het recht de Web App te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Web App te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

7.3.

Wij garanderen niet dat de werking van de Web App foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Web App een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Web App. Je kunt dit doen door contact met op ons te nemen via: Tradersvergelijken.nl . Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

8.

Vrijwaring en Aansprakelijkheid

8.1.

Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die je met behulp van de Web App hebt opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die je binnen de Web App hebt opgeslagen, verzameld of verwerkt.

8.2.

Tradersvergelijken B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website en/of Web App. Alle handelingen die je op basis van onze Website en/of Web App of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of verouderde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Tradersvergelijken en jou tot stand komen.

8.3.

Je dient ervan bewust te zijn dat met beleggen zowel een positief als negatief resultaat mogelijk is. Tradersvergelijken geeft geen garantie dat je bepaalde resultaten zult behalen. Tradersvergelijken is op geen enkele manier aansprakelijk voor jouw beleggingsresultaat. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de resultaten van jouw beleggingsportfolio en je kan nooit voor welke schade of verlies dan ook Tradersvergelijken B.V. aansprakelijk stellen.

8.4.

Tradersvergelijken zal zich steeds naar beste vermogen inspannen om de informatie op de Web App zo correct en volledig mogelijk te houden. We staan echter niet voor de correctheid en volledigheid in, aangezien Tradersvergelijken voor de informatie afhankelijk is van derden. Je gebruikt de Web App op eigen risico en verantwoordelijkheid. Informatie kan fouten omvatten of verouderd zijn doordat de markt constant in beweging is. Hieraan kan niemand welke rechten dan ook ontlenen.

8.5.

Ook voor aan de Web App gekoppelde bestanden of voor op onze Website en Web App opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Tradersvergelijken geen aansprakelijkheid.

8.6.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Web App.

8.7.

Wij zijn alleen aansprakelijk voor jouw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons jegens jou.

8.8.

Als wij toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het abonnementsbedrag over een periode van 1 abonnementsjaar.

8.9.

Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van jou afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.

8.10.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

9.

Overmacht

 

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met jou niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als je de overeenkomst door overmacht niet kan nakomen. Als de overmacht langer duurt dan 1 maand, kan jij je Abonnement schriftelijk opzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen je een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat je de Web App hebt gebruikt.

10.

Intellectuele eigendomsrechten

10.1.

Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Web App.

10.2.

Je krijgt alleen het recht de Web App te gebruiken. Je kunt geen aanspraak maken op de in artikel 10.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Web App is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Web App over te dragen of in licentie te geven. Alle door ons verstrekte informatie is uitsluitend voor individueel gebruik.

11.

Geheimhouding

 

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaan wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie: (i) informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie; en (ii) persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12.

Toepasselijk recht en Bevoegde rechter

12.1.

Nederlands recht.

12.2.

Rechtbank Amsterdam.