Verwerkingsovereenkomst Tradersvergelijken B.V.

Verwerkingsovereenkomst Tradersvergeljken B.V.

 

Artikel 1.               Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.
1.1        Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever/klant door Tradersvergelijken B.V. ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
1.2        Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden uit het onderhavige document.
1.3        Tradersvergelijken B.V.: het bedrijf Tradersvergelijken, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 89063198  te Amsterdam.
1.4        Data: de (persoons)gegevens welke door Opdrachtgever zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via de Dienst.
1.5        Dienst(en): de dienst(en) die Tradersvergelijken B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:
1.6        Opdrachtgever/Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Tradersvergelijken een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede Dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.
1.7        Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Tradersvergelijken B.V. en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door Tradersvergelijken B.V. en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.
1.8        Partij(en): Partij(en) bij de (te sluiten) Overeenkomst.
1.9        Website: iedere website van Tradersvergelijken B.V. waarop zij haar Diensten aanbiedt, meer specifiek www.tradersvergelijken.nl dan wel subdomeinen en andere extensies.

Artikel 2.               Toepasselijkheid / uitvoering

2.1        Op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen van Tradersvergelijken B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2        Indien Opdrachtgever voor of bij het sluiten van de Overeenkomst bepalingen of voorwaarden stelt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Tradersvergelijken B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Tradersvergelijken B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3        Tradersvergelijeken is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

 Artikel 3

3.1     Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de tussen Partijen gesloten en/of nog te sluiten Overeenkomst teneinde de Diensten te kunnen leveren aan klant door Tradersvergelijken B.V., inclusief de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

3.2     Tradersvergelijken B.V. zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen Partijen overeengekomen. De klnat zal Tradersvergelijken B.V. op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst dan wel in deze Algemene Voorwaarden genoemd zijn.

3.3     Afgezien van de rechten en plichten die krachtens de Overeenkomst aan Tradersvergelijken B.V. worden toegekend in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zullen alle rechten en plichten ten aanzien van de persoonsgegevens blijven rusten op de klant en/of de betreffende betrokkenen. Tradersvergelijken B.V.  functioneert enkel overeenkomstig de instructies van klant en onder de uitdrukkelijke (eind- )verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 4

4     Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens21., niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Tradersvergelijken B.V. tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

4.1     Tradrsvergelijken B.V. zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), naleven. Opdrachtgever zal de eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.

4.2     Tradersvergelijken B.V. mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Correcthosting daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.3    Tradersvergelijken maakt gebruik van de subverwerkers, welke op aanvraag beschikbaar zijn. In geval van nieuwe subverwerkers, zal Tradersvergelijken B.V. Opdrachtgever daarover in kennis stellen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken.

4.4     De verplichtingen van de Tradersvergelijken B.V. die uit de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken in opdracht van dan wel onder het gezag van Tradersvergelijken B.V.. Tradersvergelijken B.V. zal hierbij zorgdragen voor de juiste autorisaties.

4.5     Tradersvergelijken B.V. zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

4.6  In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Tradersvergelijken B.V., zal Tradersvergelijken B.V. dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever zal het verzoek verder zelfstandig afhandelen. Tradersvergelijken B.V. mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

4.7  In het geval van een datalek zal Tradersvergelijken B.V. zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover na constatering onverwijld, dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking, te infomeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de relevante toezichthouder en/of betrokkenen zal informeren of niet. Tradersvergelijken B.V. zal hierbij alle, voor zover bij Tradersvergelijken B.V. beschikbare, informatie aan Opdrachtgever verstrekken. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de nakoming van een eventuele wettelijke verplichtingen ten aanzien van de meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Tradersvergelijken B.V. meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en eventueel betrokkenen.

4.8  Een melding moet door Tradersvergelijken B.V. alleen aan Opdrachtgever worden gedaan als een datalek zich daadwerkelijk voorgedaan heeft en niet indien er slechts sprake was van een (theoretische) kwetsbaarheid.

4.9  Opdrachtgever heeft bij een concreet vermoeden van misbruik, welke is aangetoond door Opdrachtgever, de mogelijkheid om een audit uit te laten voeren ter controle van de naleving van de beveiligingseisen. Opdrachtgever heeft enkel deze auditmogelijkheid nadat Opdracht bij Tradersvergelijken B.V. aanwezige soortgelijke auditrapportages tegen een vergoeding bij Tradersvergelijken B.V. op locatie heeft ingezien, beoordeeld en Opdrachtgever redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.

Artikel 5.            Personeel

5.1     Opdrachtgever zal werknemers van Tradersvergelijken B.V. die ten behoeve van de levering van Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Artikel 6.            Wijzigingen AV/Verwerkingsovereenkomst

6.1     Tradersvergelijken B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

6.2     Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Tradersvergelijken B.V. of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om op te zeggen conform het volgende lid.

6.3     Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

 

 

 

Artikel 7.            Slotbepalingen

7.1     Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
7.2     Verandering in management of rechtsvorm bij Opdrachtgever of Tradersvergelijken B.V. hebben geen invloed op de Overeenkomst.
7.3     Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Tradersvergelijken B.V. gevestigd is.
7.4     De door Tradersvergelijken B.V. ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
7.5     Waar in de Overeenkomst van ‘schriftelijk’ wordt gesproken, kan worden volstaan met e-mail mits de authenticiteit en integriteit van deze e-mail in voldoende mate vaststaat.
7.6     Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan.
7.7     In gevallen zoals in het vorige lid bedoeld, zullen Partijen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 

 

Met vriendelijke groet,

Dennis Fransen

Tradersvergelijken B.V.

Tradersvergelijken B.V.
Tijnmuiden 59
1046 AK Amsterdam